logotype

 

 

 

 

 


Anders Sandoff, Handelshögskolan i Göteborg

Anders är civilekonom och ekonomie doktor och bedriver forskning om energisektorns aktörer och hur de anpassar sig till de förändrade krav som omställningen av det stationära energisystemet innebär. Han har omfattande erfarenhet avseende företagsstrategisk forskning om energisektorns aktörer, men även energipolitiska styrmedels påverkan, energibolagens ägarstyrning, deras investeringspraktik samt miljöstrategier. Han har under tio år också bedrivit forskning inom ramen för olika tvärvetenskapliga forskningsprojekt. Anders har en nyckelroll inom den Företagsekonomiska institutionen vid Handelshögskolan i Göteborg när det gäller den vetenskapliga samordningen av energiforskning. Han har också mångårig erfarenhet av vetenskaplig samverkan mellan Handelshögskolan och andra universitet, högskolor och forskningsföretag, i och utanför Sverige. Anders är av regeringen utsedd till expert i Fjärrvärmenämnden och har även kundorganisationerna och fjärrvärmebranschens uppdrag att utveckla förutsättningar för ett system med frivillig prisprövning inom fjärrvärmebranschen.

Anders Sandoff, anders@handels.gu.se
+46 (0)31 - 786 1488Anders Sandoff

Bo Rydén, Profu

Bo Rydén är civilingenjör och teknisk lic. inom ämnesområdet energisystemanalys. Bo har under snart 30 år arbetat med forskning och utredningar inom energi-, miljö- och avfallsområdena i internationella, nationella, regionala och kommunala projekt. Han har också haft rollen som projektledare för ett flertal stora tvärvetenskapliga forskningsprojekt inom dessa områden. Fjärrvärme har alltid varit ett fokusområde i Bos verksamhet, alltsedan examensarbetet på Chalmers 1982, som bidrog till att fjärrvärme etablerades i hemstaden Nässjö. Som deltidsanställd professor var Bo under en period i början av 2000-talet administrativ chef och forskningsledare för Energisystemteknik på Chalmers, med ett femtontal doktorander och andra medarbetare. Såväl i professorsrollen som i konsultrollen har han ivrigt agerat för att förena högskoleforskning och branschnära forskning, och i rollen av projektledare för Fjärrvärmens Affärsmodeller vill han fortsätta att visa hur denna samverkan kan förmera.

Bo Rydén, bo.ryden@profu.se, +46 70-583 55 99


Håkan Sköldberg, Profu

Håkan är civilingenjör och har lång erfarenhet av analys av fjärrvärmeproduktion, inkl. investeringsbedömningar, omvärldsförutsättningar, bränslen, prismodeller, spillvärme- och avfallsvärmevärdering, m.m. Han har även en god kunskap om olika energimarknaders struktur och funktion (fjärrvärme, el och naturgas). Håkan har varit projektledare för flera forskningsprojekt som berör framtiden för fjärrvärme i Sverige, t.ex. "Kraftvärme i framtiden" (Elforsk rapport 05:37) och "Fjärrvärmen i framtiden" (Fjärrsyn rapport 2011:2). I Affärsmodellprojektet gör Håkan arbeten kring fjärrvärmens prismodeller, tredjepartstillträde, fjärrvärmens framtida utmaningar, biobränslen och avfall, m.m.

Hakan Sköldberg, hakan.skoldberg@profu.se,
+46 70 - 622 76 25Håkan Sköldberg

 

Daniel Stridsman, Profu

Daniel Stridman, Daniel.Stridsman@profu.se,
+46 70 - 378 78 18

 

 


Daniel Stridsman

Mårten Haraldsson, Profu

Mårten Haraldsson, marten.haraldsson@profu.se,
+46 734 - 24 61 00

 


Mårten Haraldsson

Jon Williamsson, Handelshögskolan i Göteborg


Jon Williamsson, Jon.Williamsson@handels.gu.se,
+46 31-786 5932


 

Ulrika Holmberg, Handelshögskolan i Göteborg

Ulrika Holmberg forskar om marknadsföring, handel och konsumtion. Hon är lektor vid företagsekonomiska institutionen och tillsammans med en kollega föreståndare för det tvärvetenskapliga forskningscentrat Centrum för konsumtionsvetenskap, CFK. Ulrika disputerade 2004 på en avhandling om kundlojalitet: Nöjd och trogen kund? Konsumenters lojalitet mot dagligvarubutiker. På CFK ansvarar Ulrika för uppdragsverksamheten och den årliga Konsumtionsrapporten. Sedan 2006 har Ulrika arbetat i flera större uppdrag för Konsumentverket. Det har varit forskningsöversikter och kartläggning konsumenters ställning och handlingsmönster på olika markader: först e-handel och därefter el, tele, bank, försäkring och tandvård. Det senare projektet tillsammans med Niklas Hansson. Ulrika och Niklas har också samarbetat i Global Study of Sustainable Lifestyles, GSSL under ledning av FN:s miljöprogram UNEP. Tillsammans med Niklas Hansson är Ulrika nu engagerad i det tvärvetenskapliga forskningsprojektet Consumer Logistics som handlar om hur konsumenter transporterar sina vardagsinköp från butiken. De arbetar också gemensamt i Fjärrvärmens Affärsmodeller med delprojektet om kundrelationer där bolagens bild av kunden och kundens bild av bolagen står i centrum.

Ulrika Holmberg, ulrika.holmberg@cfk.gu.se
+46 31-786 56 06Ulrika Holmberg

Niklas Hansson, Handelshögskolan i Göteborg

Niklas Hansson är forskare i etnologi och sedan 2008 verksam vid Centrum för konsumtionsvetenskap (CFK) vid Handelshögskolan i Göteborg. Niklas disputerade 2008 på avhandlingen "Nätverkspolitik", en bok med organiseringsprocesser i civilsamhället som fokus. Under 2009 arbetade Niklas bl.a. i projektet Global Sustainable Lifestyles – ett projekt inom FN:s miljöprogram kring hållbara livsstilar. Niklas har också erfarenhet som extern forskare/expert i projekt tillsammans med Konsumentverket kring konsumenters agerande på fem omreglerade marknader (el, tandvård, försäkring, bank och tele-kommunikation). Hans postdoc forskning rör konsumenters logistik i urban miljö och tillsammans med (ek. dr) Ulrika Holmberg gör Niklas en delstudie som ingår i ett samverkansprojekt om fjärrvärme. Delstudien syftar till att ta fram ny kunskap om marknadskommunikation, kundrelationer, fjärrvärme-konsumenter och deras förutsättningar ur olika perspektiv.

Niklas Hansson,niklas.hansson@cfk.gu.se,
+46 31-786 59 90

Niklas Hansson